Kamera Aydınlatma Metni

ÖZEL KOCAELLİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’Kanun’’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Özel Kocaelli Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“Kocaelli”) tarafından hazırlanmıştır.

Kliniğimizin bekleme salonunda, mutfakta, kapı girişinde, holde, muayene odalarında, mesul müdür odasında ve panoramik röntgen cihazını görecek şekilde bulunan 11 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, çalışanlarımızın, doktorlarımızın, hastalarımızın ve kliniğimizin güvenliğinin sağlanması adına kapalı devre görüntü kaydı yapılmaktadır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği : Güvenlik kameraları vasıtası ile işlenecek kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Özel Kocaelli Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“Kocaelli”) sorumluluğunda muhafaza edilecek ve korunacaktır.
  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı : Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kocaelli’nin güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde, Kocaelli çalışanlarının, doktorlarının, hastalarının, teknik cihazların ve malzemelerin güvenliğinin sağlanması, fiziki mekan güvenliğinin temini, hasta girişlerinin ve personel çalışmalarının takibi, olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla, haftanın 7 günü, günde 24 saat kayıt gerçekleştirilmesi suretiyle işlenmektedir. Belirtilen amaçlar dahilinde gerekli kontroller, hasta koordinatörü tarafından sağlanmaktadır.
  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması : Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve/veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve/veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılacaktır.
  4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi : Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda kameralar aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenebilecektir
  5. Kanuni Haklarınız : Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (“Özel Kocaelli Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.”) Kartaltepe Mh. Teyyareci Nurettin Sk. No:2 Bakırköy adresine yazılı olarak veya elektronik posta adresi info@kocaellident.com adresine iletebilirsiniz.