Hasta Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ÖZEL KOCAELLİ SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

HASTA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile Özel Kocaelli Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin (‘’Kocaelli’’) kimliği, bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri ve sahip olduğunuz haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği:

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Özel Kocaelli Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti..tarafından işlenecek, muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2- Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları:

Diş polikliniğimize müracaat etmeniz halinde, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla KOCAELLİ tarafından size ve/veya çocuğunuza ait belirli belge ve kayıtlarınız talep edilmekte ve işlenmektedir. (**Bu belgelerin, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  Hükmünde Kararname, Özel Şirketler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri  ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında saklanması ve istenildiğinde yetkili memur ve mercilere sunulması yükümlülük altına alınmıştır.)

2.1.Tedavi Öncesi Süreçlerine İlişkin Olarak;

Ad, soy ad, T.C. kimlik numarası, meslek bilgisi, doğum tarihi, adres, telefon numarası gibi kişisel verileriniz ile tedaviden önce talebiniz dahilinde yapılacak muayene sonucunda elde edeceğimiz tıbbi bulgu ve teşhis, röntgen ve görüntüleme bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verileriniz; hasta kayıt süreçlerinin yürütülmesi ve kimlik tespiti ve doğrulamaların yapılabilmesi, randevu süreçlerinin yürütülmesi, tedavi masraflarına ilişkin bilgilendirmelerin önceden yapılabilmesi, fiziki muayenelerin ve genel tıbbi kontrollerin yapılabilmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5/2-a maddesinde düzenlenen  “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere Kanun’un 5/2-c maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve yine yukarıda sayılı amaçlar doğrultusunda özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 6. Maddesinin 3.fıkrasında düzenlenen “sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi” hukuki sebebi ile dayalı olarak hasta takip programı aracılığıyla otomatik yollarla ve tedavi planlaması kartları aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Ayrıca, referanslar bölümünde belirtebileceğiniz üçüncü kişilerin adı, soyadı gibi kişisel verileri, Kocaelli’nin tanınırlığının kaynağının tespit edilebilmesi amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca hasta kayıt kartları aracılığıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.2.Tedavi Planlaması Süreçlerine İlişkin Olarak;

Talebiniz doğrultusunda tedavi öncesi süreçte belirlenmiş olan muayene tespit ve bulgularına istinaden tedavi süreçlerine geçilmesine karar verilmesi ve/ veya KOCAELLİ’ye başvurmak suretiyle doğrudan tedavi planlaması süreçlerine geçilmesi durumunda ad, soy ad, T.C. kimlik numarası gibi kişisel verileriniz ile yapılacak tedaviye yönelik sağlık bilgisi, reçete bilgisi, röntgen ve görüntüleme bilgileri, implant boyu, çapı gibi özel nitelikli kişisel verileriniz; tedaviye yönelik yol haritasının çıkartılabilmesi, rutin kontrollerin yapılabilmesi, tedavi süreçlerinizin yürütülebilmesi, diş protez ve implantların temin edilmesi, sevk süreçlerinin yürütülebilmesi, tıbbî teşhis, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması,  kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, protokol defter kayıtlarının yapılabilmesi, reçetelerin yazılabilmesi ve kayıtlarının elektronik ortamda tutulması amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda sayılı amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen  “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere Kanun’un 5/2-c maddesinde düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve Kanun’un 5/2-ç maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz ise, yine yukarıda sayılı amaçlar doğrultusunda Kanun’un 6. Maddesinin 3.fıkrasında düzenlenen “sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi” hukuki sebebi ile hasta kayıt protokol defteri, tedavi planlaması kartı, reçete ve röntgen filmi aracılığıyla otomatik olmayan yollarla ve hasta takip programı aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

2.3. Tedavi Sonlanması Süreçlerine İlişkin Olarak;

Tedavinizin sonlanması halinde ad, soy ad, adres, T.C. Kimlik numarası, fiyat ve fatura bilgisi, kredi kartı bilgileri, banka hesap numarası, iban bilgisi gibi kişisel verileriniz ile uygulanan tedaviye ilişkin sağlık bilgileri, tedavi edilen diş numarası gibi özel nitelikli kişisel verileriniz; ödemelerin alınabilmesi, fatura kesilmesi, ücretlendirme politikalarının yürütülebilmesi, çalıştığınız kurum ve/veya kuruluşta özel sigortalı olmanız halinde sigorta kapsamından yararlanabilmeniz ve gerekli bildirimlerin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılabilmesi amacıyla, Kanun’un 5/2-a maddesinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere Kanun’un 5/2-c maddesinde düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz ise, yine yukarıda sayılı amaçlar doğrultusunda Kanun’un 6. Maddesinin 3.fıkrasında düzenlenen “sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından; tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi” hukuki sebebi  uyarınca tedavi işlemleri formu, makbuz, röntgen filmi aracılığıyla otomatik olmayan yollarla ve hasta takip programı aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı:

3.1. Yapılan tedavilere ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar Sağlık denetçileriyle,

3.2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek müdürlüklerle;

3.3. Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve/ veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıbbi malzeme temin edilen tedarikçilerimiz ve/ veya iş ortaklarımız ile;

3.4. Tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumları ile;

3.5. Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;

3.6. Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dâhilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;

3.7. Sözleşmesel yükümlülüğümüz kapsamındaki ödemelerimizi gerçekleştirebilmek ya da gerçekleştirilen ödemeler hakkında bilgi almak, teyit almak ya da mali yükümlülüklerimizi gerçekleştirdiğimize ilişkin delil niteliğinde bilgi almak amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankanın ilgili şubesinin irtibat kişisi ile;

3.8. Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ya da faydalanabileceğimiz teşvikler hakkında bilgi almak ya da bir teşvikten faydalanabilmek ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ile;

3.9. Yasal yükümlülüklerimizin ifa edebilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa ettiğimizi ispatlayabilmek amacıyla SGK ile ve denetim gerçekleştirilmesi ya da resmi bir şekilde sorulması durumunda ilgili SGK memuru ya da müfettişi ile;

3.10. Şirket serverlarının denetlenmesinin gerekmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile;

3.11. Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hastanın ilaçlarının teslim alınması ve teslim edilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla hasta aile üyeleri / vekili veya kanuni temsilcisi ve diğer izin verilen üçüncü kişiler ile;

3.12. Sağlık hizmetlerine ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara, anlaşmalı özel sağlık veya tamamlayıcı sigorta şirketlerine veya anlaşmalı kurum ve kuruluşları ile,

3.13. Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilecektir.

4. Kanuni Haklarınız: Kanun’un 11.  Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında şu haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz: a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bize (Özel Kocaelli Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) Kartaltepe Mh. Teyyareci Nurettin Sk. No:2 Bakırköy-İstanbul  adresine yazılı olarak veya info@kocaellident.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.